PODMÍNKY

Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami užívání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování jakýchkoli platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některými z těchto podmínek, je vám zakázáno používat nebo přistupovat na tuto stránku. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy a zákony o ochranných známkách.

Licence k použití

Je uděleno oprávnění ke stažení dočasně jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) z webové stránky CentralParkingPrague pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Toto je udělení licence, nikoli převod vlastnictví, a pod touto licencí nesmíte:

upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakýkoli obchodní účel nebo pro jakékoliv veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);
pokusit se dekompilovat nebo zpětně inženýrství jakéhokoli softwaru obsaženého na webové stránce CentralParkingPrague;
odstranit jakékoli autorská práva nebo jiné vlastnické poznámky z materiálů; nebo
převést materiály na jinou osobu nebo “zrcadlit” materiály na jakémkoli jiném serveru.
Tato licence automaticky zanikne v případě porušení kterýchkoli těchto omezení a může být ukončena společností CentralParkingPrague kdykoliv. Po ukončení vašeho prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem držení, ať už ve formátu elektronickém nebo tištěném

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

Materiály na webových stránkách společnosti CentralParkingPrague jsou poskytovány “tak, jak jsou”. Společnost CentralParkingPrague neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani implicitní, a tímto odmítá a ruší všechny ostatní záruky, včetně, ale neomezeně na, implicitní záruky nebo podmínky způsobilosti pro prodejnost, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neodporování duševnímu vlastnictví nebo jinému porušení práv. Dále společnost CentralParkingPrague neručí ani nedává žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

Omezení

V žádném případě nebudou společnost CentralParkingPrague ani její dodavatelé nesouviset za žádné škody (včetně, ale neomezeně na, škody ztráty dat nebo zisku, nebo v důsledku přerušení obchodní činnosti) vzniklé z použití nebo nemožnosti použití materiálů na internetových stránkách společnosti CentralParkingPrague, a to i v případě, že byla společnost CentralParkingPrague nebo její oprávněný zástupce ústně nebo písemně upozorněna na možnost takových škod. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení implicitních záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo příležitostné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

Revize a Opravy

Materiály zobrazující se na webových stránkách společnosti CentralParkingPrague mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost CentralParkingPrague nezaručuje, že jakékoli materiály na svých webových stránkách jsou přesné, kompletní nebo aktuální. Společnost CentralParkingPrague může kdykoliv bez upozornění provádět změny obsažených materiálů na svých webových stránkách. Společnost CentralParkingPrague však neposkytuje žádnou záruku ohledně aktualizace materiálů.

Odkazy

Společnost CentralParkingPrague nekontrolovala všechny stránky propojené s její internetovou stránkou a nenese žádnou odpovědnost za obsah jakékoliv takové propojené stránky. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost CentralParkingPrague podporuje danou stránku. Použití jakékoli propojené internetové stránky je na vlastní nebezpečí uživatele.

Příslušný právní řád

Jakákoli námitka týkající se webových stránek společnosti CentralParkingPrague bude řízena právními předpisy České republiky bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních řádů.

Všeobecné obchodní podmínky platné pro používání webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vypracovali tuto politiku, abyste porozuměli, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme a zpřístupňujeme osobní údaje a jak s nimi nakládáme. Následující body shrnují naši zásadu ochrany osobních údajů.

Před nebo v době shromažďování osobních údajů budeme identifikovat účely, pro které jsou údaje shromažďovány.
Budeme shromažďovat a používat osobní údaje výhradně s cílem splnit tyto účely, které jsou nám specifikovány, a pro další kompatibilní účely, pokud nedostaneme souhlas dotčené osoby nebo pokud to vyžaduje zákon.
Osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění těchto účelů.
Osobní údaje budeme shromažďovat legálními a spravedlivými prostředky a, kde je to vhodné, s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby.
Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a pokud je to nutné pro tyto účely, měly by být přesné, úplné a aktuální.
Budeme chránit osobní údaje prostřednictvím rozumných bezpečnostních opatření proti ztrátě nebo krádeži, stejně jako proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo změně.
Zákazníkům budeme snadno dostupné informace o našich politikách a postupech týkajících se správy osobních údajů.
Jsme zavázáni provozovat naše podnikání v souladu s těmito zásadami, aby byla zajištěna ochrana a udržování důvěrnosti osobních údajů.